Zkontrolujte si prostřednictvím našich stránek pokrytí sítě PegasNet ve Vaší lokalitě. V případě zájmu nás kontaktujte s Vaší poptávkou, ve které uveďte přesnou adresu místa připojeni, email a telefon. V nejbližší době Vás budeme zpětně kontaktovat.

Všeobecné provozní podmínky

1. Poskytovatel se zavazuje

Zprovoznit uživateli službu datových přenosů 24 hodin denně bez omezení stahovaných dat dle aktuální nabídky, případně dle smluvené rychlosti a ceny.
Poskytovat další služby v rámci sítě dle možností (VoIP, chat, hraní her - turnaje, ...).
Technicky zabezpečovat provoz sítě, reagovat na závady do 48 hodin a odstraňovat je do 96 hodin od jejich nahlášení.
Pro firemní zákazníky se zkráceným servisem je doba reakce 24 hodin a do 48 hodin odstranění závady.
Nevztahuje se na opravy a závady počítače/ů uživatele.

2. Uživatel se zavazuje

Dodržovat všeobecné provozní podmínky sítě.
Řádně a včas platit stanovené poplatky za poskytované služby, nejpozději však do data splatnosti. Poplatek je na následující období. Pokud uživatel nezaplatí měsíční paušál do 4 dnů po splatnosti, může být od sítě odpojen. Za opětovné připojení se účtuje poplatek ve výši měsíčního paušálu. V budoucnu bude zprovozněna automatická kontrola plateb s odpojením uživatele od internetu.
Nerozebírat instalované hardwarové zařízení, nezasahovat do něj a neměnit jeho konfiguraci (přístup je chráněn heslem, které uživateli není sděleno).
Je zodpovědný za veškerou aktivitu a přenášená data, která pocházejí z jeho IP adresy (adres).
Uživatel ručí za antivirovou a spamovou ochranu svého PC. V případě zavirování (rozesílání SPAMu, DoS útoky, atd.), bude uživatel upozorněn a případně odpojen od internetu do doby, kdy zajistí nápravu.
Po předchozí domluvě umožnit poskytovateli přístup k zařízení, pokud to bude třeba v rámci servisních prohlídek, rekonfigurování sítě, či zařízení potřebné.
Pro páteřní spoj (vysílače) je uživatel povinen umožnit či zajistit přístup nejpozději do 36 hodin od požadavku poskytovatele.
Chránit přijímací zařízení (hardware) před zásahem třetích osob.
Pro připojení počítačů k síti používat pouze přidělené IP adresy.
Neposkytovat informace a připojení třetím osobám.
Nezasahovat mechanicky ani SW do zařízení instalovaných poskytovatelem (jak u uživatele, tak na celé síti). Případné zásahy mohou vést k odpojení uživatele od sítě.

3. Všeobecná ustanovení

Poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé povětrnostními podmínkami, bouřkou, krupobitím, či požárem. Výjimkou je vysílač umístěný u uživatele, který je majetkem poskytovatele. Dále nezodpovídá za výpadky elektrické energie, či za výpadky vyšších poskytovatelů datových služeb.
Uživatel souhlasí s tím, že mu bude po dobu trvání smlouvy zamezen přístup do HW. Po ukončení smluvního vztahu je uživateli předán HW v základním nastavení, popřípadě je odkoupen poskytovatelem za zůstatkovou cenu.

4. Smlouva a její platnost

Smlouva bude písemná ve 2 vyhotoveních, každá podepsaná s hodnotou originálu.
Případné změny či doplňky budou vyhotoveny písemně a stanou se platnou přílohou dané smlouvy.
Zúčastněné strany podepisují smlouvu a dodatky v dobrého duševního zdraví a nejeví se jim v rozporu s dobrými mravy. Platnost a účinnost smluvního vztahu vzniká dnem podpisu smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
Součástí smluvního vztahu jsou všeobecné podmínky a ceník služeb, které jsou uvedeny na webové adrese www.PegasNet.cz.

5. Přerušení internetu

Uživatel má právo požádat o přerušení internetu. Nejmenší doba přerušení je 1 měsíc - platební měsíc klienta. Přerušení musí být nahlášeno alespoň 5 dnů před požadovaným přerušením. Přerušení lze podat emailem, či SMS.

6. Výpověď smlouvy

Výpověď musí být provedena emailem, případně písemně. Výpovědní doba je do konce zaplaceného období. V případě smlouvy na dobu určitou, je výpovědní doba do konce závazku klienta.
V případě ročního předplatného má uživatel právo na vrácení přeplatku v plné výši po anulaci veškerých slev. Přeplatek se vypočítá: (počet měsíců od ukončení smlouvy do konce zaplacení)*(sazba za měsíc)-(celková poskytnutá sleva).

7. Slevy

Uživatel má práva na roční předplatné, kde získává nižší cenu a tím slevu na každý měsíc. Sleva je odečtena na konci ročního předplatného.
Na slevu má nárok i klient, který je v bytovém či panelovém domě, s vybudovaným rozvodem UTP, který přechází od konkurence. Minimální počet klientů v den přechodu pro uplatnění slevy jsou 3. Výše slevy je definována v ceníku.
V případě neuhrazení faktury dle splatnosti, bude klientovi fakturována částka, která je uvedena v ceníku. Jedná se o snížení slevy z důvodu porušení podmínek pro získání slevy.
Uživateli, u kterého je umístěn vysílací bod připojený na elektrickou energii, vzniká právo na slevu ve výši 50,- Kč za každou vysílací anténu (jedna anténa je přijímací).
Uživatel má právo na slevu v případě nedodržení servisu dle smlouvy. Sleva je poměrem počtu nefunkčních dní ku počtu dní v daném měsíci. Sleva bude vyúčtována v následujícím učtovacím období.

8. Platby za služby

Platby za služby budou prováděny na účet poskytovatele. Roční předplatné je možno zaplatit na účet poskytovatele, případně se domluvit na osobním zaplacení. Poskytovatel přijede pro roční platbu a vydá na tuto platbu účtenku.
Firmám s měsíční, čtvrtletní, či roční platbou bude zaslána faktura.

V případě dluhu u poskytovatele může být klient od internetu odpojen (částečně nebo zcela), nebo mu bude velmi ponížena přenosová rychlost (nebude ponížena pod agregaci 1:20). Částečné odpojení či ponížení rychlosti nemá vliv na platnost smlouvy a nutnost platit za služby.

9. Reklamace nefunkčního či špatného internetu

Uživatel, kterému nefunguje internet, nejprve zajistí odstranění možného problému na jeho straně. Zkontrolováním připojení zařízení na elektrickou energii - provede odpojení a připojení elektriky, zkontroluje kabelové spojení a restartuje PC. Následně, pokud problém přetrvává, zavolá na servisní telefonní číslo (uvedené na webových stránkách), případně pošle email či SMS.
Klient s plnou montáží má nárok na náhradní zařízení po dobu reklamace.

10. Změna všeobecných podmínek a cen

Každá změna bude uvedena na webových stránkách. Uživatelům, kteří uvedou svůj email v elektronickém rozhraní, bude rozeslán informační email.

Všeobecné podmínky platné od 1.9.2015.

vloženo: 01.01.2013 | autor: iTomB - PegasNet internet