Zkontrolujte si prostřednictvím našich stránek pokrytí sítě PegasNet ve Vaší lokalitě. V případě zájmu nás kontaktujte s Vaší poptávkou, ve které uveďte přesnou adresu místa připojeni, email a telefon. V nejbližší době Vás budeme zpětně kontaktovat.

GDPR

Informace pro Zákazníky při přijetí osobních údajů Poskytovatelem

Správce osobních údajů

Jméno: Ing. Tomáš Budai
IČO:       67843654
Sídlo:    Pětipsy 69, 431 53 Pětipsy
Provozovna: Ke Křížku 873, 330 21 Líně
E-mail: info@PegasNet.cz
Tel:       +420 776 009 486
dále jen „Poskytovatel“

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování datových služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (subjektem údajů)
  • Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Zákazníkem (subjektem údajů) a Poskytovatelem
  • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele; konkrétně jde o marketingová a obchodní sdělení Poskytovatele

Jaké Údaje zpracováváme?

  • Identifikační údaje Zákazníka
  • Kontaktní údaje Zákazníka a místo instalace
  • Provozní a ekonomické údaje o službách objednaných Zákazníkem

Účel zpracování

  • Poskytování datových služeb dle uzavřené smlouvy

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. správní orgány)
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů Zákazníka

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva Zákazníka

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Zákazník má právo od správce – Poskytovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Uživatel o to požádá.

Zákazník má právo, aby správce – Poskytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – Poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude Zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – Poskytovatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech Zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

vloženo: 17.03.2024 | autor: iTomB - PegasNet internet